Genel Bakış

ENVY, nükleer santrallerin tasarım ve ön tasarım aşamalarında, Uluslararası E9:F33 Enerjisi Kurumu (IAEA) standartlarını kullanarak tam kapsamlı saha mühendislik çalışmaları yapan ilk ve tek Türk şirketidir

Bu hizmetlerden bazıları:

 • Kara ve deniz jeolojik, hidrojeolojik, jeofizik ve jeoteknik araştırmaları
 • Sismik Gözlem İstasyonlarının kurulması ve sürekli gözlem
 • Deprem ve tsunami risk analizleri
 • Meteorolojik/Aerolojik İstasyonların kurulması ve sürekli gözlem
 • Meteorlojik ve aerolojik koşulların değerlendirilmesi
 • Dalga/akıntı ve seviye/sıcaklık istasyonlarının kurulması ve sürekli gözlem
 • Çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi

 • Batimetrik araştırmalar
 • Deniz ve yüzey hidrolojik koşullarının değerlendirilmesi
 • Radyonüklid, toz ve sıcaklık yayılımı modelleme çalışmaları
 • Denizsel ve karasal ekolojik koşulların gözlenmesi ve değerlendirilmesi
 • 1. Derece jeodezik seviye deformasyonları için jeodinamik poligon kurulması ve haritalama çalışmaları
 • İnsan kaynaklı etkilerin değerlendirilmesi
 • Saha lisansı için gerekli raporların hazırlanması (örn. Saha raporu, saha parametre raporu v.b.)

Saha Mühendisliği

Jeolojik Araştırmalar

ENVY, enerji santrali alanlarının jeolojik yapısının anlaşılabilmesi için detay mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetlerden bazıları:

 • Kara sondaj çalışmaları
 • Deniz sondaj çalışmaları
 • Hendek ve araştırma çukurlarının açılması
 • Jeolojik haritaların hazırlanması
 • Jeolojik kesitlerin hazırlanması
 • Jeomorfolojik çalışmalar
 • Petrografik çalışmalar

 • Jeolojik logların hazırlanması
 • Uzaktan algılama çalışmaları
 • Aktif tektonik çalışmaları
  • Paleosismoloji
  • Arkeosismoloji
 • Şev stabilitesi çalışmaları

Jeoteknik çalışmalar

Sahaların mühendislik yönünden değerlendirilmesi ve yapıların dizaynında gerekli parametrelerin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki jeoteknik araştırmaları içeren detay mühendislik çalışmaları sürdürülmektedir:

 • Jeolojik birimlerin mühendislik özelliklerine ilişkin saha ölçümlerinin yapılması örn. presiometre ve dilatometre ölçümleri, SPT, CPT v.b.
 • Sondajlardan ve/ veya araştırma çukurlarından örselenmiş ya da örselenmemiş örneklerin alınması
 • Kaya ve toprak örneklerinin jeoteknik laboratuvar testlerinin yapılması,
 • Jeoteknik çalışmaların sonuçlarının değerlendirlmesi ve raporlanması
 • Kesme dayanımı, plaka yükleme testi vb. yerinde jeoteknik test çalışmalarının yapılması

Site Engineering

Geological Surveys

ENVY offers detailed engineering services for understanding the geological structure of the power plant sites.

These services include:

 • Offshore drilling works
 • Onshore drilling works
 • Opening trenches and trial pits
 • Preparation of geological maps
 • Preparation of geological cross-sections
 • Geomorphological studies
 • Petrographic analysis

 • Preparation of geological logs
 • Remote sensing studies
 • Active tectonic studies
  • Paleoseismology
  • Archeoseismology
 • Slope stability studies

Geotechnical Surveys

For the assessment of sites in terms of engineering geology and in order to define necessary parameters for the design of the structures, detailed geotechnical surveys includin the following are conducted:

 • In situ measurements related to engineering properties of geological units, i.e. pressuremeter and dilatometer measurements, SPT, CPT, etc.
 • Taking disturbed and undisturbed core samples from boreholes and/or trenches
 • Conducting geotechnical laboratory tests both on rock and soil samples
 • Conducting field geotechnical tests such as field shear strength tests, plate load tests, etc.

ENVY, 1999’dan günümüze kadar birinci sınıf mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri vermektedir. Boru hatlarından Nükleer dahil olmak üzere enerji santrallerine kadar olan bölgedeki en önemli uluslararası projeler için Saha Seçimi ve Karakterizasyonu Çalışmaları yürütülmüştür.

Jeofizik Araştırmalar

ENVY, jeolojik çalışmaların tamamlanması ve sahanın fiziksel özellikleri hakkında bilgi sağlaması için detay jeofizik hizmetleri sağlamaktadır.

Bu hizmetler iki ana grup altında toplanmış ve aşağıda listelenmiştir:

Yüzey Jeofiziği

 • 2-B Elektrik Profil,
 • 3-B Elektrik Ölçümler
 • DES ( Düşey Elektrik Sondaj)
 • SP (Doğal Potansiyel) ölçümleri
 • Sismik Kırılma (ReMI, MASW) Ölçümleri
 • Mikrogravite Ölçümleri
 • Mikrotremor Dizilim ölçümleri
 • Jeomanyetik Ölçümler
 • Açık deniz derin sismik araştırmaları

Kuyu Jeofiziği

 • Elektrik log (özdirenç, Sıcaklık, iletkenlik) ölçümleri
 • Radyoaktif Loglar (doğal, gamma-gamma yoğunluk, nötron-nötron, kaliper)
 • Sismik Log ( PS Suspension, downhole)
 • Kuyuiçi akustik görüntüleme (TV log) ölçümleri
 • Karşıt kuyu (sismik kırılma-elektrik) ölçümleri

Hidrojeolojik Çalışmalar

Hidrojeolojik çalışmalar enerji santral alanının değerlendirilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bu araştırmalar kapsamında ENVY aşağıdaki çalışmaları yürütmektedir:

 • Hidrojeolojik haritaların yapılması,
 • Pompaj ve Piezometre kuyularının planlanması, sondajı ve pompa testlerinin yapılması,
 • Hidrojeolojik (seviye, elektriki iletkenlik, sıcaklık, vb.) ve kimyasal izleme çalışmaları,
 • Karst Hidrojeolojisi çalışmaları,
 • Boya deneyi çalışmalarının planlanması ve uygulanması,
 • Hidrojeolojik modelleme çalışmaları.

Meteorlojik / Aerolojik Araştırmalar

ENVY, sahaların meteorlojik ve aerolojik koşullarının değerlendirlmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Bu hizmetler:

 • Çeşitli yüksekliklere Sodar-Rass ve meteorolojik istasyonların kurulması
 • Kesintisiz çalışma ve gözlem
 • Sahanın eski ve şimdiki meteorolojik/aerolojik koşullarının değerlendirilmesi
 • Dispersiyon modelleme çalışmaları
 • Kasırga, yıldırım, vb. gibi nadir görülen meteorolojik afetlerin değerlendirilmesi

Jeodezik Çalışmalar

ENVY, çalışılan bölgenin sismik aktivitesinin izleme çalışmalarının tamamlayıcısı olan tekrarlı nivelman ölçümleri de dahil olmak üzere geniş bir jeodezik hizmet yelpazesi sunmaktadır. Bu hizmetler:

 • Jeodinamik poligon noktalarının belirlenmesi
 • Yüksek nivelman ölçümleri
 • Satellit ölçümler
 • Klasik yöntemler ve havadan ve/veya LIDAR görüntüleme kullanarak haritalama çalışmaları