CBS Uygulamaları

ENVY, son teknoloji ekipmanlarıyla ve deneyimli bir ekiple, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde coğrafi bilgi hizmetleri sunmaktadır. İstenen ürünler ESRI ArcGIS, Erdas Imagine, Bentley Microstation ve NetCAD yazılımları kullanılarak üretilmektedir.

Mobile CBS
Uygulamaları

CBS Uzmanları, saha seçimi, güzergah seçimi gibi arazi çalışmalarında birçok faktörü karşılaştırarak mobil cihazlarla çözümler üretmektedirler.

Kent Bilgi Sistemi
Uygulamaları

Kullanıcıya özel coğrafi ve yönetim bilgi sistemleri, şehir altyapı ve yer üstü yapıları haritaları kullanılarak üretilen temel haritalar ile birleştirilerek oluşturulmuştur. Seçilen yazılımlara göre program kurulumu ve teknik eğitim hizmetleri verilmektedir.

Şehir Doğal Gaz Dağıtım
Uygulamaları

Deneyimli ekibimizle doğal gaz şebekesi tasarımında; fizibilite, detay ve uygulama projeleri Türkiye’de birçok ilde uygulanmaktadır.

CBS
Uygulamaları

ENVY, son teknoloji ekipmanlarıyla ve deneyimli bir ekiple, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde coğrafi bilgi hizmetleri sunmaktadır.

Özel Geçiş Çizimleri

Projelerin detay mühendislik aşamasında, karayolu, nehir, fay zonu, üçüncü taraf geçişleri vb. Için farklı ölçeklerde özel geçiş çizimleri hazırlanmaktadır.

  • Arazi Edinimi Haritaları
  • Deniz Araştırmaları CBS Uygulamaları
  • Rekreasyon Proje Uygulamaları

Şehir Doğal Gaz
Dağıtım Uygulamaları

Deneyimli ekibimizle doğal gaz şebekesi tasarımında; fizibilite, detay ve uygulama projeleri Türkiye'de birçok ilde uygulanmaktadır.

Tematik

Haritalar

Amaca yönelik risk haritaları (jeolojik, petrol sızıntısı vb.), çevresel ve sosyal etki haritaları, hassasiyet haritaları ve kısıt haritaları gibi tematik haritalar, analizler, sorgular ve mevcut veriler aracılığıyla elde edilen sonuçların görselleştirilmesiyle üretilir.

Topoğrafik
Haritalar

Projelerin detay mühendislik aşamasında, yüksek hassasiyetli topografik haritalar ve ortofotolar, hava fotoğrafları ve jeodezik ölçümler kullanılarak farklı ölçeklerde üretilir.

Görsel Etki
Analizleri

Proje sahası çevresindeki görsel etkiler 3 boyutlu simülasyonlar ile belirlenir. Gerçek durum ofis ortamında 3 boyutlu modelleme ile analiz edilebilir.

Plan-Profil
Paftaları

Plan-profil paftaları ulusal ve uluslararası projeler için istenilen ölçekte istenen bilgiler ile üretilmektedir.

Arazi Parsel Tanımla
Sistemi (APTS)

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası gerekliliklerinden birisi olan Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin (EİKS) bileşenlerinden APTS sistemi, Avrupalı uzmanların gözetiminde eğitimli foto yorumlayıcılar tarafından güncel ortofotolar üzerinden sayısallaştırılarak kurulmuştur.