Çevresel Planlama

ENVY, tüm çevresel hususları analiz ederek, Yatırımcılara ve/veya karar mercilerine yardımcı olmak amacıyla, bütünleşik çevresel planlama hizmetleri sağlamaktadır. ENVY’nin çevresel planlama uzmanları, çevrenin korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikler uyarınca tüm çevresel etki ve risklerin belirlendiğinden emin olarak Yatırımcı ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Çevresel
Planlama

Çevresel Durum Tespit Çalışmaları

Hava Kalitesi ve
Modellemesi

Modelleme çalışmaları ile farklı kaynaklardan çevreye yayılan toz ve gaz emisyonlarına ait simülasyonlar ortaya konmaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası ölçekte geçerliliği olan ve Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından da tavsiye edilen AERMOD yazılımı kullanılarak, yer seviyesi konsantrasyonları tespit edilmekte ve oluşturulan dağılım haritaları üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Çevresel İzin

ve Lisanslar

ENVY, projenin farklı aşamalarında ihtiyaç duyulacak izinlere yönelik olarak Türk Mevzuatı ve Devlet Kurumlarının gerekliliklerini tanımlayan “Kurum/Kuruluş İzin El Kitabı” hazırlamakta ve bu kılavuzlar, projelerin sorunsuz ilerlemesinde rehber olarak kullanılmaktadır.

Katı Atık Düzenli Depolama
Projeleri

ENVY katı atık depolama projeleri için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır

  • Fizibilite çalışmaları ve avan proje raporlarının hazırlanması,
  • Yer seçimi çalışmalarının yapılması,
  • Haritalama çalışmaları, jeolojik etüt ve jeoteknik çalışmalar,
  • Sızıntı suyu ve gaz toplama yöntemlerinin belirlenmesi,

  • Teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi,
  • Yönetim planlarının hazırlanması,
  • Uygulama projelerinin hazırlanması,
  • İhale dokümanlarının hazırlanması,
  • İzleme raporlarının hazırlanması.