Çevre
Yönetimi

ENVY, çevre üzerindeki etkilerini yönetme, yönetmeliklere uygunluk açısından değerlendirilebilen çevresel performansı ile işletme verimliliğini geliştirme ve kirliliği önleme amacını güden yatırımcılar açısından en önemli hususun, çevre yönetimi sistemi geliştirmek ve devamlılığını sağlamak olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda ENVY, dünyamızda çok sınırlı olan doğal kaynakların akılcı bir şekilde kullanılması, habitatların korunması ve oluşabilecek tehlikelerin kontrol altına alınması amacıyla aşağıda listelenen seçilmiş planları hazırlamaktadır.

 • Yüklenici Yönetim Planı
 • Satın Alma ve Tedarik Yönetim Planı
 • Kamp Sahası Yönetim Planı
 • Çevre Yönetimi Planı
 • Kirlilik Önleme Planı
 • Biyo-çeşitlilik Yönetim Planı
 • Su Yönetimi Planı
 • Hava Kalitesi, Gürültü, Atık ve Atık Su, Toprak Yönetim Planları
 • Tehlikeli Atık Yönetim Planı
 • Eğitim Planları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı
 • Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Planı
 • Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı
 • Trafik (Ulaşım) Yönetim Planı
 • Kültürel Miras Yönetim Planı
 • Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı

Atık Su Arıtma
Tesislerinin 
İşletilmesi

ENVY, atık su arıtma tesisinden istenilen verimin alınması için gerekli bakımların düzenli olarak yapılması, Enerji verimliğinin arttırılması ve Ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca deşarj standartlarına uygunluk sağlamak adına sistemin geliştirilmesi dahil olmak üzere atık su arıtma tesislerinin işletilmesi ile ilgili tüm hizmetleri sunmaktadır.

Çevre
Yönetimi

ENVY, faaliyetin türüne göre oluşabilecek atıkları, çevre üzerindeki doğrudan ya da dolaylı etkilerini ve bu etkilerin bertaraf yöntemlerini, atıklardan kaynaklanabilecek muhtemel zararları ve bu zararları en aza indirmek için alınacak önlemleri içeren çevre yönetim planlarını, ulusal ve uluslararası projelere özel olarak hazırlamaktadır.