ÇED/ÇSED/ÇSSED Raporlarının Hazırlanması

ENVY, ilgili raporların hazırlanması sırasında yürüttüğü çalışmalar ile gerçekleştirilmesi planlanan projelerden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal etkileri değerlendirmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, çevre değerlerini, sosyal yapı ve sağlığı da göz önüne almaktadır. Bu sayede, söz konusu projelerden kaynaklanabilecek etkiler önceden tespit edilerek, en az seviyede hissedilebilmeleri için alınması gereken önlemleri kapsayan raporlama hizmetleri sunulmaktadır. ENVY, tüm bu çalışmaları sırasında, Yatırımcıların, yetkili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kreditörlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, gerekli prosedürleri izleyerek, ulusal ve uluslararası standartlarda raporlar üretmektedir.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalardaki ana başlıklar, proje kategorizasyonu, mevsimsel çevresel mevcut durum belirleme çalışmaları, Uluslararası Finans Kuruluşları’nın Standartları dikkate alınarak projelerin olumlu ve olumsuz çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi, sürdürülebilir bir çevre için somut etki azaltıcı önlemleri içeren yönetim planlarının hazırlanmasıdır. ENVY, kreditörler/ Uluslararası Finans Kuruluşları ve yerel otoriterler için bağımsız danışmanlık ve izleme hizmetleri sunmaktadır.

EIA/ESIA/ESHIA
Works

ENVY makes evaluation of the environmental and social impacts arising from the projects planned to be conducted in the scope of carried out works by considering economical and social developments, environmental values and social structure and provides services including the necessary measures to be taken to remedy and/or minimize those impacts.

ÇED/ÇSED/ÇSSED
Çalışmaları

ENVY, planlanan projelerden kaynaklanacak olan çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, çevresel değerleri ve sosyal yapıyı dikkate almakta ve söz konusu etkileri iyileştirici ve/veya azaltıcı gerekli önlemleri açıklayan hizmetler sunmaktadır.

Uluslararası Finans Kuruluşları
(IFI) Standartları

ENVY, proje finansmanı aşamasında, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (ERDB), Avrupa Birliği ve benzerleri tarafından benimsenmiş olan, çevresel ve sosyal sorumluluğu temel alan Ekvator Prensipleri ve Performans Standartları gibi kurumlara özel gerekliliklerin yerine getirilmesi kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Çevresel Mevcut
Durum Çalışmaları

ENVY, projeyi planlama aşamasında değerlendirmek, uygulama sırasında ve sonrasında mevcut durumun izlenebilmesi için bir veri tabanı sağlayan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal çevrenin tam olarak anlaşılabilmesi için kapsamlı çevresel mevcut durum çalışmaları tasarlayabilen uzmanlar sunmaktadır.

Çevresel
Durum Çalışmaları

ENVY, önerilen projeyi planlama aşamasında değerlendirmek, uygulama sırasında ve sonrasında mevcur durumun izlenebilmesi için bir bilgi tabanı sağlayan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal çevrenin tam olarak anlaşılabilmesi için kapsamlı çevresel mevcut durum çalışmaları tasarlayabilen uzmanlar sunmaktadır. ENVY tarafından yürütülen Çevresel Mevcut Durum Çalışmalarında, denizel yaşam, sucul yaşam, karasal flora ve fauna, gürültü ve vibrasyon seviyeleri, arazi kullanımı, hidroloji, hidrojeoloji, meteoroloji, hava kalitesi, yüzey ve yeraltı suyu kalitesi, toprak kalitesi, jeokimya ve toplumun sosyo-ekonomik özelliklerine odaklanılmaktadır.

Çevre
Etki Değerlendirme

ENVY, belirlenen etki azaltıcı önlemlerinin yeterliğini ve sürdürebilirliğini, inşaat ve işletme aşamalarında ortaya çıkabilecek beklenmeyen etkilerin tespit ve önlenmesine yönelik tedbirleri kapsayan, yerel ve uluslararası düzenlemelere, standartlara ve yönergelere uygun olarak, boşluk analizleriyle desteklenen izleme ve denetim raporu hazırlama hizmete sağlamaktadır.