Doğal Gaz

Türkiye’ de doğal gaz konusunda akla ilk gelen mühendislik firması olan ENVY, Şehir ve Organize Sanayi Bölgeleri, Doğal Gaz Dağıtım Projeleri, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Özelleştirme Çalışmaları, Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projeleri, Doğal Gaz Üretim Sahaları, Toplama Hatlarının Tasarımı ve Optimizasyonu Çalışmaları gibi çok çeşitli konularda hizmet sağlamaktadır.

ENVY A.Ş, Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı, Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı ve Nabucco Projesi gibi uluslararası projelerde mühendislik hizmeti vermiştir.

Doğal Gaz Dağıtım Projeleri

ENVY Türkiye’de gerçekleştirilen Şehir ve Organize Sanayi Bölgeleri Doğal Gaz Dağıtım Projelerinin büyük çoğunluğunda Fizibilite ve Detay Mühendislik çalışmalarını yapmıştır. ENVY, bu projelerde, Müşavirlik Hizmetlerinin yanında Kontrolörlük ve Denetleme Hizmetlerini de ulusal ve uluslararası kalite standartlarında sunmaktadır.

 • Güzergah Seçimi (Saha Mühendisliği)
 • Detay Mühendislik Çalışmaları
 • Müşavirlik Hizmetleri
 • Haritalama (Jeolojik Çözümler ve CBS Uygulamaları)
 • Maliyet Analizi (Proje Finans / Durum Değerlendirme Çalışmaları)
 • Saha Kontrolörlük Hizmetleri
 • Banka Raporları (Proje Finans / Fizibilite Çalışmaları)

Natural Gas

ENVY, the first company that comes to mind when natural gas is under consideration, provides services in Organized Industrial Sites, Natural Gas Distribution Projects, Natural Gas Distribution Privatization Studies, Natural Gas Underground Storage Projects, Natural Gas Production Sites, Design and Optimization of Collection Lines.

ENVY has been employed in several international engineering projects such as Turkey-Greece Natural Gas Pipeline and Blue Stream Natural Gas Pipeline, and is currently being employed in the NABUCCO Project.

Natural Gas Distribution Projects

ENVY has been employed as a feasibility and detailed engineering responsible in most of the town and organized industrial sites natural gas distribution projects. In those projects, ENVY has been providing not only consultancy but also supervision and inspection at both national and international quality level.

 • Route Selection (Site Engineering / Route Selection)
 • Detailed Engineering Studies
 • Consultancy Services
 • Surveying (Geological Solutions and CBS Applications)
 • Cost Analysis (Project Finance / Current Situation Assessment Studies)
 • Site Inspection Services
 • Bank Reports (Project Finance and Feasibility Studies)

Doğal
Gaz

ENVY A.Ş, Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı, Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı ve Nabucco Projesi gibi uluslararası projelerde mühendislik hizmeti vermiştir.

Market Analizi
Proje Finans ve Piyasa Araştırması

ENVY, yerli ve yabancı yatırımcılara ve finans kuruluşlarına, doğalgaz ve elektrik piyasaları hakkında, yasal düzenlemelerden arz-talep değerlendirmesine kadar tüm konuları kapsayan Market Analizi Hizmeti sunmaktadır.

 • LNG piyasaları da dâhil olmak üzere Dünya Doğal Gaz Piyasası İncelemesi
 • Ankonvansiyonel Gaz (Unconventional Gas) Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Takip Edilmesi
 • Bölgelerarası Gaz Ticareti
 • Dünya Doğal Gaz Projeksiyonu Analizleri
 • Ülke Bazlı Fiyat Analizleri
 • Sistem Ön-Tasarım ve Performans Simülasyonu ve Teknoloji Seçimi
 • SWOT Analizleri
 • Ülke bazlı gaz tüketim projeksiyonları

Hukuki
Çalışmalar

ENVY Doğal Gaz Alış-Satış Devir İhalalelerinde; müşteri açısından, risk analizi ve kar değerlendirmesi çalışmaları gibi hizmetler sağlamaktadır.

Özelleştirme Projeleri
Proje Finans/Özelleştirme

ENVY, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmeleri konusunda, en doğru yatırımları yapabilmeleri için, müşterilerine kapsamlı fizibilite çalışmalarını içeren teknik ve finansal değerlendirme raporları sunmaktadır.

 

 • Teknik Değerlendirme Raporu
 • Banka Raporları
 • Fizibilite Çalışmaları (Profe Finans/Fizibilite Çalışmaları)

Hukuki
Çalışmalar

ENVY, müşterilerine, projelerin ulusal ve uluslararası mevzuatlarda öngörülen yasal gerekliliklere uygun bir zeminde yürütülmesini sağlamak için ilgili tüm izin ve lisansların alınması konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca yatırımcılara devlet desteklerinden yararlanma konusunda da yardımcı olmaktadır.

 

 • İzinler ve Ruhsatlar
 • Teşvikler

Privatization Projects
Project Finance/Privatization

ENVY provides technical and financial due diligence reports including feasibility studies to his clients to let them to have the best investment on natural gas and electricity distribution, and electricity producers.

 

 • Due Diligence Reports
 • Bank Reports
 • Feasibility Studies (Project Finance / Feasibility Studies)

Legal
Studies

ENVY, on buyer’s side, provides risk assessments and profit evaluation studies during natural gas opurchasing and supplying agreements taking over bids.

 

 • Permits and Licenses (Permits and Licenses)
 • Governmental Stimulations (Permits and Licenses / Permits and Encouragements)

Doğal
Gaz

ENVY Türkiye’de gerçekleştirilen Şehir ve Organize Sanayi Bölgeleri Doğal Gaz Dağıtım Projelerinin büyük çoğunluğunda Fizibilite ve Detay Mühendislik çalışmalarını yapmıştır. ENVY, bu projelerde, Müşavirlik Hizmetlerinin yanında Kontrolörlük ve Denetleme Hizmetlerini de ulusal ve uluslararası kalite standartlarında sunmaktadır.

Doğal Gaz
Yeraltı Depolama Projeleri

 

 • Saha Araştırması (Jeolojik Çözümler / Saha Mühendisliği)
 • Saha Seçimi (Jeolojik Çözümler / Saha Mühendisliği)
 • Doğalgaz Boru Hattı Bağlantı Sistemlerinde Temel Mühendislik Tasarım Çalışmaları
 • Doğalgaz Kompresör İstasyonlarında Temel Mühendislik Tasarım Çalışmaları
 • Yerüstü Tesislerin Temel Mühendislik Tasarım Çalışmaları (basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, Pig İstasyonları, Hat Vanası, Katodik Koruma, SCADA da dahil olmak üzere)
 • Yeraltı Tesislerin Temel Mühendislik Tasarım Çalışmaları

Doğal Gaz
Tedarik Sözleşmesi Özelleştirme

ENVY Doğal Gaz Alış-Satış Devir İhalalelerinde; alıcı açısından risk analizi ve kar değerlendirmesi çalışmaları hizmeti sağlamaktadır.

 

 • İlgili mevzuat ve hukuki durum değerlendirmesi
 • İhale şartnamesinin incelenmesi ve olası risklerin belirlenmesi
 • Miktar devir sözleşmesinin irdelenmesi
 • Kontrat devirlerinin yaz ve kış dönemi miktarları açısından irdelenmesi
 • Kontrat devirleri için fiyat analizlerinin yapılması

Natural Gas
Underground Storage Projects

ENVY, on buyer’s side, provides risk assessments and profit evaluation studies during natural gas purchasing and supplying agreements taking over bids.

 

 • Site Investigation (Geological Solutions / Site Engineering)
 • Site Selection (Geological Solutions / Site Engineering)
 • Basic Engineering Design Studies for Natural Gas Pipeline Connection Systems
 • Basic Engineering Design Studies for Natural Gas Compressor Stations
 • Basic Engineering Design Studies for Ground Facility , including pressure lowering and metering stations, pig stations, route valve, catholic protection, SCADA)
 • Basic Engineering Design Studies for Underground Facilities

Natural Gas
Supply Agreement Privatization

ENVY, on buyer’s side, provides risk assessments and profit evaluation studies during natural gas purchasing and supplying agreements taking over bids.

 

 • Related Regulation and Legal Situation Assessment
 • Technical Requirements and Specs Assessment and Risks Definition
 • Quantity Take over Agreements Assessment
 • Take over Agreements Analysis in terms of Summer and Winter Periods
 • Price analysis for Take over Agreements